Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze shtromáždění vlastníků jednotek ze dne 3.11.2011

Společenství vlastníků pro dům čp.443

se sídlem Nýdecká 443, Praha 18 - Letňany
IČ 27223396
_______________________________________________________________
 
Zápis ze shromáždění vlastníků jednotek ze dne 3.11.2011
konané od 17.30 hod. na adrese Běloveská 346, Praha 9
 
PROGRAM:

1.        Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2.        Schválení účetní závěrky za rok 2010 a rozdělení výsledku hospodaření
3.        Úprava záloh na vodu a teplo
4.        Návrh na zvýšení fondu oprav
5.        Návrh na montáž IRTN (měřiče tepla)
6.        Návrh na výměnu vchodových dveří
7.        Návrh na výměnu oken na chodbě
8.        Návrh na malování společných prostor
9.        Různé
10.    Závěr
 
 
Usnášení schopnost:
 
Při zahájení shromáždění je z celkového počtu 19552 spoluvlastnických podílů přítomno 51,5 % vlastnických podílů tj. 10069,28.  Shromáždění je usnášení schopné.
 
 
Bod č.1)
Po sečtení počtu přítomných hlasů jednotlivých vlastníků slečna Lucie Tomisová zahájila shromáždění Společenství pro dům čp. 443.
Lucie Tomisová dala hlasovat o schválení programu schůze. Z celkového počtu přítomných bylo 100% pro, 0% proti, 0.% se zdrželo hlasování.
 
Bod č.2)
Paní Čápová oznámil přítomným, že za rok 2010 vykázalo společenství ztrátu ve výši -4902,93 Kč vzniklých na základě bankovních poplatků a úroků. Paní Čápová seznámila přítomné s předloženými podklady k účetní závěrce za rok 2010 a hospodářským výsledkem ztráty ve výši -4902,93 Kč.
 
Lucie Tomisová dala hlasovat o schválení roční uzávěrky. Výsledek hlasování: Z celkového počtu přítomných bylo  100% pro, 0% proti, 0% se zdrželo hlasování. Účetní závěrka byla schválena.
 
Bod č.3)
 
Vzhledem k vysoké nedoplatkům na teplo a teplou a studenou vodu byla navrženo zvýšení záloh na tyto služby ve výši odpovídající skutečné spotřebě, resp. skutečným nákladům jeho jednotky v předchozím kalendářním roce navýšené o 10-15%. Změna proběhne k 1.12.2011
Lucie Tomisová dala hlasovat o změně rozpisu záloh. Výsledek hlasování: Z celkového počtu přítomných bylo 100% pro, 0% proti, 0 % se zdrželo hlasování.
Od 1.12.2011 bude tato částka uvedena v rozpisu záloh.
 
Bod č.4)
Na základě plánovaných oprav byla navrženo zvýšení fondu oprav na částku 17 Kč/měsíc/m2.
Lucie Tomisová dala hlasovat o zvýšení fondu oprav. Výsledek hlasování: Z celkového počtu přítomných bylo 100% pro, 0% proti, 0 % se zdrželo hlasování.
Od 1.12.2011 bude tato částka změněna v rozpisu záloh.
 
Bod č.5)
Byl projednán návrh na montáž IRTN – měřáků na teplo. Vzhledem k nedostatečnému počtu přítomných vlastníků bylo rozhodnuto o tomto bodě nehlasovat. Pro odsouhlasení montáže je zapotřebí souhlas více než 75% vlastníků.
 
Bod č.6)
Vzhledem k nedostatečnému počtu přítomných bylo rozhodnuto o tomto bodě nehlasovat. Pro odsouhlasení rekonstrukce je zapotřebí souhlas více než 75% vlastníků.
 
Bod č.7)
Vzhledem k nedostatečnému počtu přítomných bylo rozhodnuto o tomto bodě nehlasovat. Pro odsouhlasení rekonstrukce je zapotřebí souhlas více než 75% vlastníků.
 
Bod č.8)
Vzhledem k nedostatečnému počtu přítomných bylo rozhodnuto o tomto bodě nehlasovat. Pro odsouhlasení rekonstrukce je zapotřebí souhlas více než 75% vlastníků.
 
Bod č.9)
Přítomní byly seznámení s výnosem z pronájmu nebytových prostor. Bylo navrženo, aby tento výnos byl převeden do fondu oprav.
Lucie Tomisová dala hlasovat o převedení výnosů z pronájmu nebytových prostor do fondu oprav. Výsledek hlasování: Z celkového počtu přítomných bylo 100% pro, 0% proti, 0 % se zdrželo hlasování.
 
Přítomní byli obeznámení se současným stavem neplatiče bytu č. 5.
Na jaře bude uskutečněno další shromáždění, kde budou projednány body, které nemohly být projednány na této schůzi kvůli nedostatečnému počtu přítomných včetně návrhu na odkup pozemků.
 
Bod č.10)
V 18.15 hodin Lucie Tomisová poděkovala zúčastněným a ukončila schůzi.
 
V Praze dne 3.11.2011
 
Zapsala: Lucie Tomisová