Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze shromáždění vlastníků jednotek ze dne 24.5.2017

Společenství vlastníků pro dům čp.443

se sídlem Nýdecká 443, Praha 18 - Letňany

IČ 27223396

_______________________________________________________________

 

Zápis ze shromáždění vlastníků jednotek ze dne 24.5.2017

konané od 18 hod. na adrese ZŠ generála F. Fajtla, Rychnovská 350, Praha 18

 

PROGRAM:
 

  1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti

  2. Schválení účetní závěrky za rok 2016

  3. Úprava předpisu záloh – teplo, SV a TV

  4. Diskuze

  5. Závěr

Usnášení schopnost:

 

Při zahájení shromáždění je z celkového počtu 19552 spoluvlastnických podílů přítomno 52,48 % vlastnických podílů tj. 10260.  Shromáždění je usnášení schopné.

 

Bod č.1)

Po sečtení počtu přítomných hlasů jednotlivých vlastníků paní Lucie Tomisová zahájila shromáždění Společenství pro dům čp. 443.

Lucie Tomisová dala hlasovat o schválení programu schůze. Z celkového počtu přítomných bylo 100% pro, 0% proti, 0% se zdrželo hlasování.

Bod č.2)

Paní Lucie Tomisová seznámila přítomné s předloženými podklady k účetní závěrce za rok 2016 a hospodářským výsledkem ztráty ve výši -1.850,- Kč vzniklých na základě bankovních poplatků a úroků.  Bylo navrženo, aby ztráta byla uhrazena z dlouhodobých záloh.

Lucie Tomisová dala hlasovat o schválení roční závěrky a  uhrazení ztráty z dlouhodobých záloh.. Výsledek hlasování: Z celkového počtu přítomných bylo  100% pro, 0% proti, 0% se zdrželo hlasování. Účetní závěrka včetně vypořádání byla schválena. 

 Bod č.3)

Byl předložen návrh snížení záloh na teplo, SV a TV. Shromáždění s hromadným snížením záloh nesouhlasilo. Shromáždění navrhlo, aby si každá bytová jednotka, na základě vlastního uvážení požádala o snížení záloh na TV, SV a teplo.

Lucie Tomisová dala hlasovat o souhlasu s úpravou záloh na teplo, SV a TV dle jednotlivých požadavků vlastníků bytových jednotek.

Z celkového počtu přítomných bylo 100% pro, 0% proti, 0% se zdrželo hlasování. Způsob stanovení výše krátkodobých záloh byl schválen.

Bod č.4)

Byl dán návrh na zpracování cenové nabídky na rekonstrukci chodníků ze zámkové dlažby do další schůze vlastníků.

Na základě diskuze, bylo dohodnuto, že budou namontovány dvířka před schránky z důvodu úniku tepla.  

Bod č. 5)

Majitelé garáži by chtěli před garáže namalovat žluté čáry. Je potřeba zjistit stanovisko ostatních vchodů.

Majitel garáže by chtěl na vrata přidat zámek, je potřeba zjistit, zda si ho může dodělat sám nebo zda ho dodá firma, která vrata na garáž montovala, z důvodu držení záruky.

 

V 19.00 hodin Lucie Tomisová poděkovala zúčastněným a ukončila schůzi.

 

V Praze dne 24.5.2017

Zapsala: Lucie Tomisová