Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze shromáždění vlastníků jednotek ze dne 1.6.2015

Společenství vlastníků pro dům čp.443

se sídlem Nýdecká 443, Praha 18 - Letňany

IČ 27223396

_______________________________________________________________

 

Zápis ze shromáždění vlastníků jednotek ze dne 1.6.2015

konané od 17.30 hod. na adrese Běloveská 346, Praha 9

 

PROGRAM:
 

  1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
  2. Schválení účetní závěrky za rok 2014 a rozdělení výsledku hospodaření
  3. Změna stanov
  4. Diskuze k rekonstrukci
  5. Různé
  6. Závěr

Usnášení schopnost:

Při zahájení shromáždění je z celkového počtu 19552 spoluvlastnických podílů přítomno 77,372 % vlastnických podílů tj. 15128.  Shromáždění je usnášení schopné.

Bod č.1)

Po sečtení počtu přítomných hlasů jednotlivých vlastníků Lucie Tomisová zahájila shromáždění Společenství pro dům čp. 443.

Vzhledem k neúčastní notářky, navrhla Lucie Tomisová pozměnění programu:

1.    Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti

2.    Schválení účetní závěrky za rok 2014 a rozdělení výsledku hospodaření

3.    Diskuze k rekonstrukci

4.    Různé

5.    Změna stanov

6.    Závěr

 

 Lucie Tomisová dala hlasovat o schválení výše uvedeného programu schůze. Z celkového počtu přítomných bylo 100% pro, 0% proti, 0% se zdrželo hlasování.

Bod č.2)

Paní Šestáková oznámila přítomným, že za rok 2014 vykázalo společenství ztrátu ve výši -2220,-Kč vzniklých na základě bankovních poplatků a úroků. Paní Šestáková seznámila přítomné s předloženými podklady k účetní závěrce za rok 2014 a hospodářským výsledkem ztráty ve výši – 2.220,- Kč.

Lucie Tomisová dala hlasovat o schválení roční uzávěrky. Výsledek hlasování: Z celkového počtu přítomných bylo  100% pro, 0% proti, 0% se zdrželo hlasování. Účetní závěrka byla schválena.

Paní Šestáková oznámila, že celkové ztráty za období 2014 činí  -2.220,- Kč. Byl dán návrh na vyúčtování ztráty z fondu oprav.

Lucie Tomisová dala hlasovat o úhradě ztráty z fondu oprav. Výsledek hlasování: Z celkového počtu přítomných bylo  100% pro, 0% proti, 0% se zdrželo hlasování. Úhrada ztráty z fondu oprav byla schválena.

 Bod č.3)

Lucie Tomisová přednesla návrh zateplení domu a dalších úprav. Během diskuze byl dán návrh na zvýšení fondu oprav od 1.července 2015 na výši 27,-Kč/m2.

Lucie Tomisová dala hlasovat o zvýšení fondu oprav od 1.7.2015 na výši 27,-Kč/m2. Z celkového počtu přítomných bylo 70,055% pro, 0% proti, 29,945% se zdrželo hlasování.

Po hlasování se zvýšil počet přítomných na 82,696% vlastnických podílů tj. 16169.

Po proběhlé diskuzi byl předložen návrh na zpracování projektové dokumentace včetně stavebního povolení na kompletní rekonstrukci – zateplení domu, oprava balkonů, výměna garážových vrat, oprava elektroinstalace, automatické osvětlení, výměna linolea, vymalování, oprava dešťového svodu, zateplení stropu sklepa a střechy,  oprava zvonků a zřízení zvonků na druhé straně, zřízení prostupů na satelit.

Lucie Tomisová dala hlasovat o pověření výboru k  zajištění zpracování  kompletní projektové dokumentace na rekonstruci domu Nýdecká 443, Praha 18  včetně  vč.  zplnomocnění k vyřízení stavebního povolení .Výsledek hlasování: Z celkového počtu přítomných bylo  100% pro, 0% proti, 0% se zdrželo hlasování. Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci včetně stavebního povolení byla schválena.

Projektová dokumentace bude vyhotovená do dalšího shromáždění vlastníků, které bude ke konci měsíce listopadu.

Bod č.4)

Lucie Tomisová přednesla návrh na opravení zdí a stropů v nástavbách, jelikož jiné úpravy se v nástavbách již nebudou provádět.

Lucie Tomisová dala hlasovat o opravení zdí a stropů v nástavbách. Výsledek hlasování: Z celkového počtu přítomných bylo  100% pro, 0% proti, 0% se zdrželo hlasování. Oprava zdí a stropů v nástavbách bylo schváleno.

Bod č. 5)

Změna stanov byla vypuštěná z důvodu neúčasti notářky. Změna stanov bude projednána na příští schůzi v měsíci listopad.

Bod č.6)

V 19.15 hodin Lucie Tomisová poděkovala zúčastněným a ukončila schůzi.

 

V Praze dne 1.6.2015

Zapsala: Lucie Tomisová