Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze shromáždění vlastníků jednotek 4.6.2014

 

Společenství vlastníků pro dům čp.443
se sídlem Nýdecká 443, Praha 18 - Letňany
IČ 27223396
_______________________________________________________________
 
Zápis ze shromáždění vlastníků jednotek ze dne 4.6.2014
konané od 17.30 hod. na adrese Běloveská 346, Praha 9
 
PROGRAM:
  1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
  2. Schválení účetní závěrky za rok 2013 a rozdělení výsledku hospodaření
  3. Volba statutárního orgánu
  4. Návrh na montáž poměrových indikátoru tepla
  5. Různé
  6. Závěr
 
 
 
Usnášení schopnost:
 
 
Při zahájení shromáždění je z celkového počtu 19552 spoluvlastnických podílů přítomno 52,241% vlastnických podílů tj. 10214 Shromáždění je usnášení schopné.
 
 
 
Bod č.1)
 
Po sečtení počtu přítomných hlasů jednotlivých vlastníků slečna Lucie Tomisová zahájila shromáždění Společenství pro dům čp. 443.
 
Lucie Tomisová dala hlasovat o schválení programu schůze. Z celkového počtu přítomných bylo 100% pro, 0% proti, 0% se zdrželo hlasování.
 
 
Bod č.2)
 
Paní Čápová oznámila přítomným, že za rok 2013 vykázalo společenství ztrátu ve výši – 2727,- Kč vzniklou na základě bankovních poplatků a úroků. Paní Čápová seznámila přítomné s předloženými podklady k účetní závěrce za rok 2013 a hospodářským výsledkem ztráty ve výši – 2727,- Kč.
 
 
Lucie Tomisová dala hlasovat o schválení roční uzávěrky. Výsledek hlasování: Z celkového počtu přítomných bylo 100% pro, 0% proti, 0% se zdrželo hlasování. Účetní závěrka byla schválena.
 
 
Paní Čápová oznámila, že celkové ztráty za období 2013 činí -2727,- Kč. Byl dán návrh na vyúčtování zálohy z fondu oprav.
 
 
Lucie Tomisová dala hlasovat o úhradě ztráty z fondu oprav. Výsledek hlasování: Z celkového počtu přítomných bylo 100% pro, 0% proti, 0% se zdrželo hlasování. Úhrada ztráty z fondu oprav byla schválena.

 
 
Bod č.3)
 
K dnešnímu dni členové výboru odstoupili ze svých funkcí na základě předložených odstoupení z důvodu blížící ho se konce funkčního období. Odstoupení bylo výborem jednohlasně odsouhlaseno. Do výboru s 5-ti letým funkčním obdobím byli navrženi: paní Tomisová Lucie, pan Němec Jan, pan Cyprian David, pan Vaněk Jaroslav
 
 
Lucie Tomisová dala hlasovat o všech členech výboru společně. Výsledek hlasování: Z celkového počtu přítomných bylo 100 % pro, 0% proti, 0.% se zdrželo hlasování.
Následně proběhla volba funkcí jednotlivých členů výboru – předseda Tomisová Lucie – ano, místopředsedové – Jaroslav Vaněk a Cyprián David – ano, členové – Němec Jan – ano.

 
 
Bod č.4)
 
Lucie Tomisová přednesla návrh montáž poměrových indikátorů tepla IRNT. Dle Zákona 318 paragraf 7, odstavec (4) o povinnosti instalace je povinnost SVJ vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji registrujícími dodávku tepelné energie do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, tj. do 31.12.2014. Předpokládaná cena cca 40.000,-Kč za montáž IRNT s dálkoým odečtem. Zároveň dala návrh na zplnomocnění výboru k výběru firmy, která zakázku bude realizovat.
 
Lucie Tomisová dala hlasovat o montáži IRNT a zplnomocnění výboru k výběru firmy, která zakázku bude realizovat. Výsledek hlasování: Z celkového počtu přítomných bylo 100% pro, 0% proti, 0 % se zdrželo hlasování. Výměna oken ve společných prostorech a zplnomocnění výboru k výběru firmy na realizaci byla schválena.

 
 
Bod č.5)
 
Byl položen dotaz na zateplení domu. – Zatím není v plánu provést zateplení domu.

 
 
Byl položen dotaz na opravu balkonu. - zatím není v plánu.

 
 
Na příští schůzi je potřeba provést změnu stanov dle aktuálních zákonů. Je potřeba zjistit kolik procent dle nového zákonu je potřeba na schválení rekonstrukce.

 
Bod č.8)
V 18.15 hodin Lucie Tomisová poděkovala zúčastněným a ukončila schůzi.

 
V Praze dne 4.6.2014
 
Zapsala: Lucie Tomisová