Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze shromáždění vlastníků 23/2/2016

Společenství vlastníků pro dům čp.443

se sídlem Nýdecká 443, Praha 18 - Letňany

IČ 27223396

_______________________________________________________________

Zápis ze shromáždění vlastníků jednotek ze dne 23.2.2016

konané od 18 hod. na adrese ZŠ generála F. Fajtla, Rychnovská 350, Praha 18

PROGRAM:
 

  1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
  2. Schválení revitalizace bytového domu
  3. Změna stanov
  4. Diskuze
  5. Různé
  6. Závěr

 

Usnášení schopnost:

Při zahájení shromáždění je z celkového počtu 19552 spoluvlastnických podílů přítomno 77,46 % vlastnických podílů tj.  15145.  Shromáždění je usnášení schopné.

Bod č.1)

Po sečtení počtu přítomných hlasů jednotlivých vlastníků Lucie Tomisová zahájila shromáždění Společenství pro dům čp. 443.

Lucie Tomisová navrhla pozměnění programu:

1.    Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti

2.    Změna stanov

3.    Schválení revitalizace bytového domu

4.    Diskuze

5.    Různé

6.    Závěr

 

 Lucie Tomisová dala hlasovat o schválení výše uvedeného programu schůze. Z celkového počtu přítomných bylo 100% pro, 0% proti, 0% se zdrželo hlasování.

Bod č.2)

Lucie Tomisová oznámila, že SVJ je povinno do konce letošního roku přizpůsobit stanovy novému občanskému zákoníku. Znění stanov bylo zveřejněno na webových stránkách společenství. K novým stanovám nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky.

Lucie Tomisová dala hlasovat o změně stanov. Výsledek hlasování: Z celkového počtu přítomných bylo  100% pro, 0% proti, 0% se zdrželo hlasování. Změna stanov byla schválena.

Bod č.3)

Lucie Tomisová oznámila, že byla zhotovená projektová dokumentace na základě výběrového řízení od společnosti RP7 s.r.o. na zateplení domu a provedení dalších oprav. Byly osloveny dotčené orgány, které se k plánované revitalizaci domu vyjádřili. Následně bude projektová dokumentace předána na stavební odbor k získání stavebního povolení.  Po proběhlé diskuzi a zodpovězení dotazů k rekonstrukci domu, bylo přistoupeno k hlasování o schválení rekonstrukce v rozsahu projektové dokumentace.

Lucie Tomisová dala hlasovat o schválení rekonstrukce v rozsahu projektové dokumentace. Z celkového počtu přítomných bylo 100% pro, 0% proti, 0% se zdrželo hlasování. Rekonstrukce v rozsahu projektové dokumentace bylo schváleno.

Na základě výkazu výměr byly osloveny firmy, aby pro SVJ zpracovaly cenové nabídky. Termín pro odevzdání cenových nabídek byl 22.2.2016.  SVJ obdrželo celkem 6 nabídek na rekonstrukci a 4 nabídky na zhotovení elektroinstalace. Získané cenové nabídky budou na základě požádaní poskytnuty k prostudování.

Lucie Tomisová dala hlasovat o zplnomocnění výboru k výběru firmy, která zakázku bude realizovat. Výsledek hlasování: Z celkového počtu přítomných bylo  100% pro, 0% proti, 0% se zdrželo hlasování. Zplnomocnění výboru k výběru firmy bylo schváleno.

Bod č.4)

Na základě preventivní požární prohlídky byli vlastníci požádání o vyklizení věcí ze sklepa – střed do 15.3.2016 za účelem splnění funkce únikové cesty. Pokud takto nebude do požadovaného data učiněno, budou věci vyklizeny na náklady SVJ.

Výbor byl požádán o dodání klíčů od kočárkárny. Klíče budou zhotoveny a žadatelům předány do konce měsíce únor.

Na základě požadavků vlastníků budou osloveny firmy na zhotovení cenové nabídky na zasklení balkonů za účelem získání výhodnější ceny při realizaci více balkonů. Zasklení si budou hradit vlastníci na vlastní náklady.

Bod č. 5)

Na základě celkové ceny na rekonstrukci domu budou osloveny bankovní instituce za účelem získaní úvěru. Po vyhodnocení nejlepší nabídky bude uskutečněna schůze vlastníků, na které bude o schválení úvěru hlasováno.

Na příští schůzi vlastníků bude hlasováno o zajištění technického dozoru po dobu rekonstrukce.

Bod č.6)

V 19.25 hodin Lucie Tomisová poděkovala zúčastněným a ukončila schůzi.

V Praze dne 23.2.2016

Zapsala: Lucie Tomisová