Jdi na obsah Jdi na menu
 


Společenství vlastníků pro dům čp.443
se sídlem Nýdecká 443, Praha 18 - Letňany
IČ 27223396
_______________________________________________________________
 
Zápis ze shromáždění vlastníků jednotek ze dne 23.11.2010
konané od 17.30 hod. na adrese Běloveská 346, Praha 9
 
PROGRAM:

1.    Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2.    Schválení účetní závěrky za rok 2009 a rozdělení výsledku hospodaření
3.    Dovolba statutárního orgánu
4.    Návrh na výměnu vchodových dveří
5.    Návrh na malování společných prostor
6.    Návrh na pronájem společných prostor umístěných ve sklepních prostorech obyvatelům toho domu
7.    Různé
8.    Závěr
 
 
Usnášení schopnost:
 
Při zahájení shromáždění je z celkového počtu 19 552 spoluvlastnických podílů přítomno100% vlastnických podílů tj. 19552.  Shromáždění je usnášení schopné.
 
 
Bod č.1)
Po sečtení počtu přítomných hlasů jednotlivých vlastníků slečna Lucie Tomisová zahájila shromáždění Společenství pro dům čp. 443.
 Lucie Tomisová dala hlasovat o schválení programu schůze. Z celkového počtu přítomných bylo 100% pro, 0% proti, 0.% se zdrželo hlasování.
 
Bod č.2)
Pan Drmola oznámil přítomným, že za rok 2009 vykázalo společenství ztrátu ve výši 4952,- Kč vzniklých na základě bankovních poplatků. Pan Drmola seznámil přítomné s předloženými podklady k účetní závěrce za rok 2009 a hospodářským výsledkem ztráty ve výši 4952 Kč.
Lucie Tomisová dala hlasovat o schválení roční uzávěrky. Výsledek hlasování: Z celkového počtu přítomných bylo  55,867% pro, 44.133% proti, 0% se zdrželo hlasování. Účetní závěrka byla schválena.
 
 
Bod č.3)
Lucie Tomisová přítomné informovala, že pan Schovánek prodal svoji nemovitost a nemůže být dále členem výboru, a proto podal výpověď. Navrhl dovolit nového člena do výboru, aby výbor byl 5-ti členný.
Do výboru jako člen z vlastníků byl navržen pan Jaroslav Vaněk.
Lucie Tomisová dala hlasovat o zvolení člena výboru pana Jaroslava Vaňka. Výsledek hlasování: Z celkového počtu přítomných bylo 97.095% pro, 0% proti, 2.905 % se zdrželo hlasování.
Jako další bod byl podán návrh na schválení odměn ve výši 172 Kč/měsíc/bytová jednotka. Což odpovídá částce 1000 Kč/měsíc pro každého člena výborů a 1500 Kč/měsíc pro předsedu výboru.
Lucie Tomisová dala hlasovat o schválení odměn. Výsledek hlasování: Z celkového počtu přítomných bylo 100% pro, 0% proti, 0 % se zdrželo hlasování.
Od 1.1.2011 bude tato částka uvedena v rozpisu záloh. Odměny za rok 2010 budou vyúčtovány v ročním zúčtování.
 
Bod č.4)
Byla navržena výměna vchodových dveří. Pan Slavík vydal své stanovisko, že s výměnou vchodových dveří nesouhlasí.  V následně vzniklé diskuzi se přešlo k odkoupení přilehlých pozemků. Na základě tohoto stanoviska bylo CPI požádáno o dodání podkladů k prodeji přilehlých pozemků nejpozději do 29.11.2010.  Dne 30.11.2010 od 19.30 se v přízemí našeho domu uskuteční schůze za účelem zjištění zájmů o odkup výše uvedených pozemků.
 
Na základě vyjádření pana Slavíka bylo rozhodnuto o tomto bodě nehlasovat.
 
Bod č.5)
Na základě vyjádření pana Slavíka bylo rozhodnuto o tomto bodě nehlasovat.
 
Bod č.6)
Lucie Tomisová navrhla pronajmout cca od 1.1.2011 vlastníkům 4 nevyužívané společné prostory v suterénu domu za minimální cenu 25 Kč/m2/rok s tím, že výnos z pronájmu bude převeden do fondu oprav.
Lucie Tomisová dala hlasovat o schválení pronájmu společných prostor a převedení výnosu z toho pronájmu do fondu oprav. Výsledek hlasování: Z celkového počtu přítomných bylo 55.867% pro, 0% proti, 44.133 % se zdrželo hlasování.
Dne 30.11.2010 od 19.30 v přízemních prostorách se uskuteční schůzka zájemců o společné prostory. Bude provedená prohlídka těchto prostor a následně na základě počtu zájemců proveden pronájem prostor. V případě, že budou počet zájemců roven nebo menší než počet společných prostor, budou tyto prostory zájemců pronajaty na základě dohody s nájemci. V případě, že počet zájemců bude převyšovat počet společných prostor, bude pronájem uskutečněn na základě nejvyšší nabídky ročního nájemného.
Lucie Tomisová dala hlasovat o tom, že výbor může dne 30.11.2010 rozhodnout o tom, komu budou nebytové prostory pronajaty. Výsledek hlasování: Z celkového počtu přítomných bylo 55.867% pro, 0% proti, 44.133 % se zdrželo hlasování.
Bod č.7)
V bodu různé předseda informovala o stavu dlužníků. Jeden dlouhodobý dlužník stále neplatí, ani po zaslání upomínek a schválení splátkového kalendáře. Ve věci zajištění nápravy byl zajištění právní zástupce, který celou věc předal k soudnímu řízení a vykonání exekuce.
 
Bod č.8)
V 18.30 hodin Lucie Tomisová poděkovala zúčastněným a ukončila schůzi.
 
 
 
V Praze dne 23.11.2010
 
Zapsala: Lucie Tomisová