Jdi na obsah Jdi na menu
 


Společenství vlastníků pro dům čp.443
se sídlem Nýdecká 443, Praha 18 - Letňany
IČ 27223396
_______________________________________________________________
 
Zápis ze shromáždění vlastníků jednotek ze dne 07.12.2009
 
konané v BAYTON,a.s., ulici Slévačská 744/1, Praha 9-Hloubětín od 15:00 do 16:00 hod.
 
Program:
 
1.     zahájení
2.     schválení účetní závěrky za rok 2008 a rozdělení výsledku hospodaření
3.     volba statutárního orgánu
4.     návrh na prodej pozemku navazujícího na pozemek pod domem čp. 443
5.     různé
 
 
Usnášení schopnost:
 
Při zahájení shromáždění bylo z celkového počtu 19 552 spoluvlastnických podílů přítomno 19 552 vlastnických podílů tj. 100 %. Shromáždění bylo usnášení schopné.
 
 
Bod č.1)
Po sečtení počtu přítomných hlasů jednotlivých vlastníků paní JUDr. Jacháčková zahájila shromáždění Společenství pro dům čp. 443 a předala slovo účetní SBD Praha paní Ing. Yvoně Turkové.
 
Bod č.2)
Ing. Yvona Turková seznámila přítomné s předloženými podklady k účetní závěrce za rok 2008 a hospodářským výsledkem ziskem ve výši 3.628,01 Kč, jenž bude použit na úhradu ztráty minulých let.
JUDr. Leona Jacháčková dala hlasovat o předloženém návrhu. Výsledek hlasování: Z celkového počtu přítomných bylo 100 % pro. Účetní závěrka byla schválena.
 
 
Bod č.3)
Paní JUDr. Jacháčkové končí funkční období 7.1.2010. Do výboru z řad vlastníků byli navrženi: BPT Prague,a.s., pan Schovánek Petr, paní Tomisová Lucie, pan Němec Jan a pan Cyprian David. Paní JUDr. Leona Jacháčková dala hlasovat o všech členech výboru společně. Výsledek hlasování: Z celkového počtu přítomných bylo 100 % pro – schváleno. Následně proběhla volba funkcí jednotlivých členů výboru – předseda Tomisová Lucia – ano, místopředsedové – Schovánek Petr a Cyprián David – ano, členové – BPT Prague,a.s., Němec Jan – ano.
 
Bod č.4)
Paní JUDr. Leona Jacháčková byla požádána přítomnými vlastníky, aby tento bod byl projednán až v závěru schůze. Pan Slavík předložil nabídku obchodní společnosti BPT Prague, a.s. na odprodeje pozemků parcelní číslo 672/148 o výměře 51 m2 a 672/149 o výměře 162 m2, ostatní plocha, jiná plocha, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví číslo 697, pro obec Praha a katastrální území Letňany, ve vlastnictví společnosti BPT Prague, a.s., Jedná se o přilehlou travnatou plochu okolo domu včetně přístupové cesty, jenž funkčně souvisí s domem číslo popisné 443 a pozemkem parcelní číslo 672/20, na němž je dům číslo popisné 443 postaven. Současně byl předložen návrh obchodní společnosti BPT Prague, a.s. na uzavření kupní smlouvy o prodeji pozemků parcelní číslo 672/148 o výměře 51 m2 a 672/149 o výměře 162 m2 za cenu 1.000,-- Kč za m2 se splatností 3 roky v pravidelných měsíčních splátkách.
Paní JUDr. Leona Jacháčková dala hlasovat o předloženém návrhu. Výsledek hlasování: Z celkového počtu přítomných bylo 47,68 % pro a 52,32% proti – neodsouhlaseno.
 
 
Bod č.5)
V bodu různé vlastníci požadovali zrealizovat opravu dveří odsouhlasenou na minulém shromáždění až po projednání a posouzení novým výborem společenství. Dále požádali paní JUDr. Jacháčkovou, aby oslovila BPT Development,a.s. ve věci předání dokumentace na nástavby, kterou doposavad investor společenství nepředal. Termín předání byl stanoven do 7.1.2010. Na otázku jaký je postoj BPT Prague a.s. k zateplení domu, představitel BPT odpověděl, že záleží na postoji ostatních vlastníků v dalších návrzích. Bc. Michaela Pištová přestavila nového správce Prague Property Management,a.s. a zároveň SBD Praha, které v současné době pro společenství vykonává jak ekonomickou, tak i technickou správu. Paní Jana Kozlerová nový technik společenství si zaznamenala nahlášenou opravu brana u vstupních dveří.
 
 
V Praze dne 7.12.2009
 
Zapsala: Ing. Yvona Turková
 
Zápis ověřila: JUDr. Leona Jacháčková